هیئت مدیره

نوشته شده توسط Super User در . نوشته شده در همگانی

هیئت مدیره حقوقی(ترم تابستان2019 - ترم زمستان2019/2020):

  • امین رحمتی 
  • امید زارعی 


هیئت مدیره حقیقی‌( ترم زمستان2019/2020):

  • آرین آیتی
  • حسین سمیع عادل

1) هیئت مدیره حقوقی ۲ عضو دارد.
2) اعضای هیئت مدیره حقوقی از طریق انتخابات در مجمع عمومی هر سال (در ابتدای هر ترم تابستان) انتخاب می‌شوند. نامزدی در دو دوره پیاپی مجاز است. نامزدی در انتخابات برای دور سوم بطور پیاپی فقط در صورت کمتر بودن نامزدها از تعداد اعضای هیئت‌مدیره مجاز است. در صورتی که تعداد نامزدها از ۳ کمتر باشد، همچنان همگی نامزدها نیازمند به کسب حداقل دوسوم آرای مجمع عمومی را می‌باشند.  
3) دوره هیئت مدیره حقوقی دو ترم (یا یکسال) می‌باشد. نقش اعضای‌هیئت مدیره پس از انتخابات و با تصمیم خود هیئت مدیره تعیین می‌شود. شرح وظایف (بند ۶ شماره ۱۰ ) هر عضو هیئت مدیره باید حداکثر تا دو هفته پس از انتخابات مشخص و به اعضا اعلام شود. تغییر نقش اعضای هیئت‌مدیره در طول دوره مدیریت مجاز است و باید حداکثر دو هفته پس از تغییر به اطلاع اعضا رسانده شود.
4) اعضای هیئت مدیره حقیقی ۴ نفر میباشند. اعضای هیئت مدیره حقیقی نیازی به ثبت رسمی در شهر ندارند. اعضای هیئت مدیره حقیقی از طریق انتخابات در مجمع عمومی ابتدای هر ترم  انتخاب می‌شوند. نامزدی در دو دوره پیاپی مجاز است. نامزدی در انتخابات برای دور سوم بطور پیاپی فقط در صورت کمتر بودن نامزدها از تعداد اعضای هیئت‌مدیره مجاز است. در صورتی که تعداد نامزدها از 4 کمتر باشد، همگی نامزدها به عضویت هیئت مدیره حقیقی درمی‌آیند. دوره هیئت مدیره حقیقی شش ماه میباشد.

.